výzva k podání nabídek na odkup pohledávky z majetkové podstaty dlužníka Josef Havlina

26.07.2018 15:48

Insolvenční správce Mgr. Lucie Foffová, se sídlem Hálkova 1004, Městec Králové, 289 03, nabízí k prodeji z majetkové podstaty dlužníka Josefa Havliny, nar. 21.4.1957, bytem Studentská 420/54, Poděbrady, 290 01

 

pohledávku za Pavlem Beránkem ve výši 4.500,- Kč z titulu trestného činu podvodu dle rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 30.9.2016, č.j. 6T 30/2016 tak, jak je uvedeno pod položkou č. 1, kategorie pohledávka, soupisu majetkové podstaty ze dne 30.3.2017 (zveřejněno na č.l. B-1/4, insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Praze, sp.zn. KSPH 71 INS 399/2017).

 

Pohledávka je nabízena ve stavu, v jakém se nachází ke dni podání této výzvy. S podklady k pohledávce je možné se seznámit po předchozí dohodě v sídle insolvenčního správce.  

 

Obsah nabídky:

Pro účely hodnocení je nutné v nabídce uvést cenu za odkup pohledávky v procentech z nominální hodnoty. Nabídka musí obsahovat též údaje o uchazeči (obchodní firmu či jméno a příjmení), právní formu, sídlo, místo podnikání nebo bydliště uchazeče, číslo telefonu, jméno pracovníka pověřeného jednáním ve věci nabídky včetně telefonického příp. e-mailového spojení.

 

Lhůta k podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy na www.advokat-foffova.cz a končí 31. 8. 2018 ve 12.00 hod. Do konce lhůty musejí být nabídky doručeny písemně do sídla insolvenčního správce, popř. do jeho datové schránky.

 

Hodnocení nabídek:

Nabídky se budou hodnotit podle jediného kritéria - nabídková cena.   

Z výběrového řízení jsou vyloučeny osoby uvedené v ust. § 295 insolvenčního zákona.

 

Výhrada insolvenčního správce:

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, a to po dohodě s věřitelským orgánem. Dále si insolvenční správce vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení.

 

Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky

Insolvenční správce upozorňuje, že dle podmínek insolvenčního soudu musí být cena za postoupení pohledávky uhrazena předem nebo při podpisu smlouvy na účet insolvenčního správce.

 

Kontakt

Mgr. Lucie Foffová, advokát Hálkova 1004
28903 Městec Králové
602 361 286 foffova.is@gmail.com